Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Pomáháme psím srdcem, z. s., Taranzova 367, 664 01 Bílovice nad Svitavou, zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně, spis. značka L 23031, IČ 062 52 486, (Správce).

Zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy. Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ze dne 24. 4. 2019. U pořizování fotografií s § 84, §85 a §89 občanského zákoníku 89/2012 Sb.

Sdružení zpracovává údaje získané především od subjektu údajů a to svých členů a osob, kterým spolek poskytuje služby.

Osobní údaje členů spolku (Jméno a příjmení, adresa, datum narození) vede správce údajů v zákonném zájmu. Osobní údaje (telefonní číslo a e-mail) vede správce údajů v oprávněném zájmu. Pro poskytování služeb spolku a aktuálnímu informování o novinkách, změnách apod. Osobní údaje členů spolku jsou vedeny po dobu členství ve spolku a dále, po ukončení členství ve spolku, po zákonnou lhůtu, dle českých právních předpisů, (například zákony o účetnictví, daních z příjmů, grantové smlouvy apod.).

Osobní údaje nečlenů spolku (jméno a příjmení, adresa, telefon, email, ev. datum narození) na poskytování služeb na smluvním základě (nemusí být sjednáno písemně) jedná se o zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Souhlas se zpracováním údajů proto nelze vyžadovat. Náplni poskytované služby však vždy obsahově odpovídá zpracování údajů (např. vedení evidence a záznamů o klientech). Klienti jsou o této skutečnosti informování touto informací o zpracování osobních údajů. Je-li to vhodné zmínit i na přihláškách, pokud existují.

Rodná čísla osob správce nepožaduje, neshromažďuje a neuchovává. S výjimkou zaměstnanců, (týká se převážně dohod o provedení práce), kde to požadují mzdové předpisy.

Osobní údaje – fotografie z pořádaných společných akcí, představení, veřejných vystoupení, na nichž jsou společně s pořadateli a dalšími aktivními účastníky zachyceni i návštěvníci a širší veřejnost. Tedy reportážní fotografie.

Pořizování a zveřejňování reportážních a propagačních fotografií se nejedná primárně o problematiku ochrany osobních údajů, ale o postup, kde je třeba se při jejich pořizování chovat slušně. Účastníci budou na akcích vhodnou formou (pořadateli, moderátorem akce, písemně apod.) seznámeni s tím, že se budou pořizovat reportážní fotografie z akce. Účastníci akce, kteří nechtějí být fotografování, půjdou stranou, otočí se, nebo se jejich neúčast na focení vhodně zařídí jinak. Nelze fotografovat osoby, které si to prokazatelně nepřejí.

U zachycení podobizen je třeba, dle ustanovení § 84 a násl. občanského zákoníku, vždy písemný souhlas fotografovaného (u fotografií dětí a mládeže do 18 let je nutný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců)! Písemný souhlas je u podobizen vyžadován vždy i pro zveřejnění na webových stránkách, pokud není záměrně začerněn a rozostřen obličej a fotografovaná osoba není po této úpravě identifikovatelná.

Věk na podpis souhlasů u zpracování osobních údajů.

Podle Nařízení EU je věk pro podpis souhlasu na zpracování osobních údajů od 15 let věku. Pokud by souhlas za osobu ve věku 15 – 18 let podepsal rodič, byl by takový souhlas neplatný. Rodiče podepisují souhlasy za osoby do dovršení 15 let.

Souhlas s focením podobizen upravuje občanský zákoník, zde je věk pro podpis 18 let. Tedy do dovršení plnoletosti podepisují rodiče.

Pokud rodiče nebo zákonní zástupci podepíší souhlas se zpracováním osobních dat, dle GDPR, za osobu mladší 15 let, je potřeba, aby osoba po dosažení 15 roků podepsala souhlas ještě sama. Obdobně totéž platí při souhlasu se zveřejněním fotografií, zejména podobizen. Pokud podepsali rodiče souhlas za potomka do 18 roku, osoba po dovršení 18 let musí souhlas podepsat ještě sama.

V případě kontroly dotace, která je cílená na konkrétní osoby (věk mládeže, senioři, účastníci ozdravného pobytu apod.), se musí na vyžádání poskytnout osobní údaje, zde uvedených osob, dotační kontrole.

Uvedením emailové adresy subjekt údajů dobrovolně souhlasí se zpracováním tohoto osobního údaje za účelem zasílání nabídek akcí spolku. Tento souhlas, s uvedením emailové adresy, pro zasílání informací spolku, je udělen na dobu deseti let od poskytnutí emailové adresy a může být kdykoliv odvolán. Spolek musí po odvolání souhlasu osobní údaje vymazat z databází, pokud tomu nebrání zákonný zájem. V případě zákonného zájmu spolek osobní údaje vede po zákonem určenou dobu, ale již s nimi nepracuje. Emailová adresa bude zpracována a uchovávána správcem údajů a třetím osobám nebude zpřístupněna. Souhlas musí být po uplynutí deseti let obnoven, pokud zpracování osobních údajů dále trvá.

Správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje v listinné podobě v uzamčeném nábytku. Dále správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje v elektronické podobě v počítači, který má přístup chráněný heslem. Počítače se pravidelně testují antivirovým programem a programem pro funkčnost počítače. Osobní údaje v elektronické podobě se dále uchovávají, jako záloha, na přenosném médiu, které je uloženo v uzamykatelném nábytku. Médium se nevynáší ze sídla spolku.

Spolek má webové stránky na serveru v České republice. Splňuje Tk podmínku, že osobní data na webu musí být na serveru v Evropské unii, EHP nebo Švýcarsku.

Aktuálnost osobních údajů se průběžně kontroluje. Nejdéle jednou za 18 měsíců se provede podrobná revize aktuálnosti údajů. (Poslední kontrola proběhla ke dni 1. 12. 2019. Všechny údaje jsou aktuální. Subjekty údajů nenahlásily žádné změny).

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud tomu nebrání zákonný důvod nebo oprávněný zájem spolku, musí spolek, jako správce údajů, vyhovět. Vždy však musí subjektu údajů podat zprávu.

Subjekt údajů má právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul.

Správce na základě žádosti subjektu údajů (písemný požadavek v listinné nebo elektronické podobě) poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje členů spolku a svých klientů do třetích zemí.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na správce údajů s dotazem. Není li s odpovědí spokojen, může se obrátit na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontakt na spolek: e-mail: psimsrdcem@gmail.com Další kontakty na webových stránkách spolku: https://asistencni-pes.cz/kontakt/

 

Stav verze textu ke dni: 1. 12. 2019